Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Criteris pel desenvolupament de l’activitat de planta de viver durant l’emergència sanitària per la COVID-19

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de Protecció Civil

Criteris pel desenvolupament de l’activitat de planta de viver durant l’emergència sanitària per la COVID-19
Context
El Reial decret 463/2020 que declara l'estat d'alarma el 14 de març per gestionar la situació causada per la COVID-19, preveu que les autoritats competents adoptaran les mesures necessàries per garantir el subministrament d'aliments. La producció agrícola, ramadera i aqüícola, així com la pesca, la transformació de productes agrícoles i pesquers, centres veterinaris o clíniques, el transport i distribució d'aliments, així com la seva comercialització a través de les vendes detallistes al consumidor, configuren la cadena de subministrament d'aliments, l'activitat de la qual ha de garantir-se en l'estat d'alarma. Això implica que no només l'activitat de les empreses agroalimentàries en el seu conjunt, incloent-hi explotacions agrícoles, granges, ramaderia, aqüicultura i pesca, sinó també la de les empreses que, al seu torn, els proporcionen les entrades i serveis necessaris per al seu funcionament i que són essencials en aquest moment.
El Reial decret-llei 10/2020, 29 de març, regula el permís retribuït recuperable per a les persones ocupades que no presten serveis essencials, amb l'objectiu de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19. La cadena de subministrament d'aliments i begudes s’ha considerat servei essencial, incloent l'agricultura i les empreses que els proporcionen les aportacions i els serveis necessaris per al seu funcionament, quedant així exemptes d’aquestes limitacions. Per això, els productors i comerciants de material vegetal de plantació, llavors i plantes (vivers), estan considerats part dels serveis essencials i per tant autoritzats a mantenir la seva activitat habitual sempre que estigui relacionada amb la producció agrícola posterior.
D’altra banda, l'article 4 d’aquest RDL 10/2020 autoritza, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable, tenint com a referència la que es realitza en un cap de setmana ordinari o festiu. Així mateix, el RDL 10/2020 emesa pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, el 31 de març de 2020, considera que queden exceptuades de l’obligació de permís retribuït recuperable les persones treballadores pel que fa a l'activitat d'importació i exportació de tot tipus de béns, béns i materials, en la mesura que es configuren com a clau per al subministrament o compliment de compromisos de contractes internacionals.
El sector productor de la planta es considerat com a sector agrari, i per aquest motiu la seva activitat ha d’estar inscrita en el Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal (ROEPMV), que gestiona el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i és objecte de controls i inspeccions per part dels seus tècnics. El mercat de destinació de venda internacional representa el 26,9%, sent un 22,2% la Unió Europea.
Les plantes necessiten un manteniment continu, i si no es fan les tasques mínimes de conreu implicarà una falta de producció en els propers mesos i, en cas d’aturada total, la pèrdua de les plantacions. Cal tenir en compte que es produeix planta i planter de temporada però una gran part de la superfície de vivers de Catalunya està dedicada a cultius plurianuals, que necessiten diversos anys des de que es planten fins que es comercialitzen, per lo que una aturada total de les tasques de cultiu implicaria l’abandonament de les finques productores i el tancament de les empreses.


Proposta
Atès el que s’ha indicat anteriorment, es fa necessari permetre el correcte manteniment de les produccions de planter per evitar la pèrdua dels conreus i garantir les tasques imprescindibles. Concretament es podran desenvolupar les activitat següents:
- Preparar el sòl, plantar, regar, esporgar, arrencar, trasplantar, moure les plantes entre finques, fertilitzar, eliminar les males herbes i fer els tractaments fitosanitaris contra les plagues i malalties, entre d’altres.
- Garantir que les plantes estiguin en un bon estat sanitari, i evitar les perilloses plagues de quarantena i les plagues regulades no quarantenàries, donant compliment per part dels vivers a les estrictes obligacions que estableix la normativa estatal (Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal i normativa derivada) i l’europea (Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre de 2016 relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, i els Reglaments relacionats que van entrar en vigor el passar 14 de desembre, per tal d’evitar la introducció i propagació de plagues perilloses com és el cas de la Xylella fastidiosa, entre altres).
- Assegurar el transport de les plantes en el moment adequat, en la mesura de les possibilitats, doncs la producció de planta està programada per tal que es puguin fer les plantacions en el moment que s’hagin de fer respectant els cicles naturals dels vegetals en les nostres comarques.
- Garantir l’exportació de la producció.
- Garantir la mobilitat dels treballadors del sector productor de planta sempre que es disposi de l’autorització de desplaçament dels mateixos, expedida per l’empresa proveïdora de material vegetal, permetent el desplaçament fins al centre de treball i retorn fins al lloc de residència habitual, així com també els desplaçaments del centre de treball fins els camps de producció del viver.
Aquestes activitats es podran realitzar amb les condicions següents:
- En quant a l’activitat de planter per a producció agrícola, sense limitacions en el nombre de persones treballadores atès que està considerat com a servei essencial i per tant estan exemptes de l’aplicació del permís retribuït recuperable.
- En quant a l’activitat de planter ornamental i flor, amb el número mínim de plantilla o torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable, tenint com a referència la que es realitza en un cap de setmana ordinari o festiu.
- En quant a l’activitat d'importació i exportació per al subministrament o compliment de compromisos de contractes internacionals, independentment del tipus concret de planter, sense limitacions en el nombre de persones.
En tots els casos caldrà complir amb les recomanacions del Departament de Salut per a la prevenció de coronavirus i garantir la distància d’1,5 metres entre les persones treballadores, d’acord al que estableix la Resolució TSF/759/2020.
També caldrà complir amb la limitació del nombre de persones que es poden desplaçar en els vehicles d’acord a les limitacions establertes per l’Ordre TMA/254/2020:
- En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport. - En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, en vehicles de fins a 9 places inclòs el conductor, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o desenvolupen l’activitat professional conjuntament. S’ha establert que, com a màxim, hi anirà una persona per cada filera de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just l’un darrere de l’altre). Aquesta restricció no s’aplica als serveis essencials, a excepció del cas del sector alimentari, on sí que cal aplicar la restricció d’acord amb el que preveu la pregunta 102. - En els autocars que lloguin les empreses per al transport dels seus treballadors, s’ha de respectar el límit d’1/3 d’ocupació.