Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

L'article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, en la redacció que dona el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, publicat en el DOGC núm. 8176, de 14 de juliol de 2020, disposa que, en situacions de pandèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries poden adoptar mesures de limitació de l'activitat, del desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials previstes en l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55 bis.

A l'empara d'aquestes previsions, han estat dictades successives resolucions per part de les autoritats sanitàries, les quals han tingut per objecte controlar l'expansió de la pandèmia, limitant les actuacions d'intervenció a àmbits territorials específics. No obstant això, les dades epidemiològiques i assistencials denoten una situació a Catalunya amb un increment del nombre de contagis que exigeix l'adopció de mesures sanitàries addicionals.

Prèviament, ja han estat adoptades mesures, l'àmbit territorial de les quals és tot el territori de Catalunya, com és el cas del consum de les begudes alcohòliques, o aquelles que igualment deriven, amb caràcter obligatori, de l'article 65 de la Llei 16/2003 i de l'Ordre ministerial de 14 d'agost de 2020.

Igualment, totes les resolucions dictades per les autoritats sanitàries amb àmbits territorials concrets participen d'un element troncal comú: d'una banda, s'hi inclouen un conjunt de recomanacions adreçades a la ciutadania, amb el benentès que la limitació en els desplaçaments als estrictament necessaris és una de les millors eines per lluitar contra l'expansió de la pandèmia i, d'altra banda, en la prohibició de les reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat.

Aquesta darrera limitació és especialment rellevant, ja que s'ha constatat que és en l'àmbit familiar i social on s'està produint un important percentatge dels contagis, com a conseqüència de la relaxació en els controls preventius per evitar-los.

Per aquesta raó, d'acord amb les dades que s'inclouen en l'informe que justifica la present resolució, es considera necessari estendre la limitació al conjunt de tot Catalunya, amb una doble finalitat: en primer lloc, intentar controlar la corba de contagis, i aplanar-la i, en segon lloc, intentar evitar que s'hagin d'adoptar mesures més limitadores dels drets de les persones, com seria haver de procedir a acordar el confinament, total o parcial, amb els evidents perjudicis que suposaria per a les persones i per a l'activitat econòmica.

En aquest sentit, la mesura es considera proporcional, ja que, atenent a la ponderació dels interessos generals i particulars afectats, el perjudici que es deriva d'aquesta limitació és inferior al que resultaria de mesures més restrictives.

En definitiva, es tracta, en paraules del Tribunal Constitucional (Interlocutòria 40/2020, de 30 d'abril), de mesures específiques que persegueixen el distanciament social, el confinament domiciliari i la limitació dels contactes i activitats grupals, que són plenament proporcionades, idònies, necessàries i justificades, tot plegat amb la finalitat que pretenen garantir, en el marc de la regulació específica de les emergències sanitàries, el control de contagis i protegir els drets a la vida, la integritat física i la salut de les persones.

Tal com indica la memòria jurídica que acompanya la Resolució, la limitació de les reunions de més de 10 persones ha estat ratificada en àmbits territorials més concrets, com és el cas de la Interlocutòria 170/2020, de 17 de juliol de 2020, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, dictada en procediment d'autorització o ratificació de mesures sanitàries establertes a la Resolució SLT/1746/2020; la Interlocutòria de 22 d'agost de 2020, del Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Tarragona (diligències indeterminades 128/2020), dictada en procediment d'autorització o ratificació de mesures sanitàries previstes a la Resolució SLT/2089/2020; la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida, de 12 d'agost de 2020, en autoritzacions o ratificacions de mesures sanitàries previstes a la Resolució SLT/2058/2020, i la Interlocutòria de 19 de juliol de 2020, dictada pel Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Girona, en funcions de guàrdia, de ratificació de les mesures establertes a la Resolució SLT/1941/2020. Totes les interlocutòries referides entenen fonamentada la proporcionalitat de la mesura per raó de la ponderació dels drets a protegir, l'adopció de les mesures necessàries per evitar l'expansió de la pandèmia, i en la normativa que atribueix a les autoritats sanitàries l'adopció de mesures per a la protecció de l'interès general i la salut de les persones, en particular, la Llei 18/2009 i la Llei orgànica 3/1986, de 4 de abril, sobre mesures especials en matèria de salut pública.

Així mateix, la justificació de l'àmbit territorial a tot Catalunya es fonamenta en la Llei 18/2009. L'apartat 4 de l'article 55 bis indica que l'establiment de les mesures s'ha de dur a terme tenint en compte sempre la menor afectació als drets de les persones, i, sempre que sigui possible, s'ha d'ajustar territorialment al mínim àmbit necessari per a la seva efectivitat.

Tal com s'ha indicat, la limitació de les reunions grupals és, en aquests moments, una de les mesures més idònies per intentar controlar la pandèmia i, d'altra banda, el fet que s'apliqui a tot el territori de Catalunya respon al fet que, actualment, amb les resolucions dictades per les autoritats sanitàries, una part significativa de la població de Catalunya ja es troba sotmesa a aquesta limitació. Igualment, no establir-la amb caràcter general generaria el risc que aquesta perdés la seva efectivitat, en la mesura que la fragmentació de la mesura pel territori permetria obviar-la amb desplaçaments territorials a àmbits en què aquesta no estigués vigent, com a conseqüència d'una millor situació sanitària, amb l'efecte pervers que la asincronia territorial afavoriria la transmissió o expansió de la pandèmia per tot el territori.

Finalment, i no menys important encara, a diferència del que passava amb anterioritat, molts dels contagis de la COVID-19 provenen de persones asimptomàtiques, que, en la mesura que no presenten símptomes, fan una vida o activitat normal, però són agents actius de transmissió de la malaltia, fet que requereix que s'implementi amb caràcter general aquesta limitació per a la protecció de l'interès general i de la salut dels col·lectius més vulnerables davant la pandèmia.

En data 27 d'agost de 2020, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès l'informe preceptiu justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. Aquest informe preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, acredita la situació actual de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiència de les mesures i proposa un seguit de mesures a adoptar, algunes amb caràcter obligatori, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, amb una proposta de durada inicial de 15 dies.

Per tot el que s'exposa, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, i de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i en ús de l'habilitació que em confereix l'article 5 del Decret 63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya,

 

Resolc:

 -1 Mesures especials en matèria de salut pública

Mitjançant aquesta Resolució s'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 a Catalunya.

Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposi, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, i de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquests territoris.

 

-2 Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de culte, actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic.

També resten excloses de la present Resolució les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

La realització d'activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Aquesta limitació serà igualment aplicable a les taules ubicades en terrasses, restaurants i bars, amb un màxim de deu persones per taula o agrupació d'aquestes, sens perjudici del compliment de les distàncies mínimes entre taules o grups de taules, que estableixin les resolucions de les autoritats sanitàries.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

 

-3 Fires i festes majors

Correspon als ajuntaments determinar la celebració de fires i festes majors, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general.

 

-4 Inspecció i règim sancionador

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador, d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

-5 Informes periòdics i durada

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.

S'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.

 

-6 Efectes

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC.

 

Barcelona, 28 d'agost de 2020

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut