Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nota-resum sobre el Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials

PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE

El Reial Decret llei estableix un permís retribuït recuperable, amb caràcter obligatori, des del dilluns 30 de març fins el dijous 9 d’abril 2020, ambdós inclosos. Els treballadors que gaudeixin del permís conservaran el dret a la retribució que els hauria correspost si haguessin prestat serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.

 

ÀMBIT SUBJECTIU

Treballadors per compte aliè que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat l’activitat dels quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, amb tot un seguit d’excepcions.

 

RECUPERACIÓ DE LES HORES DE TREBALL NO PRESTADES DURANT EL PERMÍS RETRIBUÏT

Una vegada finalitzi l’estat d’alarma, les empreses o entitats i els representants dels treballadors hauran de negociar un acord per a la recuperació, abans del dia 31 de desembre de 2020,  de les hores de treball que s’hagin deixat de prestar.  

 

ACTIVITAT MÍNIMA INDISPENSABLE

Si és necessari les empreses podran establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable, prenent com a referència l’activitat que es manté en un cap de setmana ordinari o els dies festius.

 

GARANTIES PER AL REINICI DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL

La disposició transitòria primera preveu que en els casos en què resulti impossible interrompre immediatament l’activitat, els treballadors inclosos en l’àmbit del Reial decret llei podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020, amb l’únic objectiu de fer efectiu el permís sense perjudicar de forma irremeiable o desproporcionada l’activitat empresarial.

 

APLICACIÓ DEL PERMÍS ALS EMPLEATS PÚBLICS

Segons la disposició addicional primera, el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els competents en les  comunitats autònomes i entitats locals queden habilitats per dictar les instruccions i resolucions que siguin necessàries per regular la prestació de serveis dels empleats públics inclosos en l’àmbit d’aplicació del text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), amb l’objecte de mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials.

A partir d’aquesta disposició es pot interpretar que, en el cas dels ajuntaments, correspondrà a l’alcaldia, com a cap de personal, dictar la resolució en què es determini, d’acord amb allò establert en aquest Reial decret llei, quins empleats municipals concrets han de gaudir del permís i quins són necessaris per mantenir el funcionament dels serveis essencials, ateses les necessitats del municipi i l’estructura de l’administració local.

 

EXCEPCIONS A L’APLICACIÓ DEL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE

 • Treballadors que presten serveis en sectors classificats com a imprescindibles en l'annex del Reial decret llei.

 

 • Treballadors que presten serveis en divisions o línies de producció l'activitat de les quals correspongui als sectors classificats com a imprescindibles en l'annex del Reial decret llei.

 

 • Treballadors per compte d'altri (i) que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal  d'ocupació de suspensió i (II) aquells als quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d'ocupació de suspensió durant la vigència del permís previst per aquest Reial decret llei.

 

 • Treballadors en excedència per incapacitat temporal o el contracte dels quals estigui suspès per altres causes legalment previstes.

 

 • Treballadors que puguin continuar funcionant habitualment a través del teletreball o de qualsevol de les modalitats de no presencials de prestació de serveis.

 

 • La  disposició addicional quarta preveu que les activitats no incloses en l’annex que hagin estat objecte de contractació a través del procediment d’emergència establert a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic podran continuar desenvolupant-se.

 

 • D’acord amb la disposició addicional cinquena el permís no serà aplicable als treballadors de les empreses adjudicatàries de contractes del sector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis l’adequada prestació dels serveis públics, inclosa la seva prestació no presencial, sens perjudici de la suspensió de contractes establerta a l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
 •  

Pel que fa als treballadors als quals no resulta d’aplicació el permís perquè presten serveis en sectors classificats com a imprescindibles a l’Annex del Reial Decret, en destaquem els següents per la seva vinculació amb els ens locals:

 • Els que realitzen els servei de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, i les necessàries per al seu manteniment.

 

 • Els que presten serveis de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, i de trànsit i seguretat vial.

 

 • Els que treballen en empreses de seguretat privada que presten serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l’abastiment de la població.

 

 • Els de centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

 

 • Els de centres, serveis i establiment sanitaris.

 

 • Els que atenen gent gran, menors, persones dependents o amb discapacitat.

 

 • Els que treballen en serveis funeraris i activitats connexes.

 

 

 • Els que presten serveis en mitjans de comunicació de titularitat pública o privada, així en la seva impressió i distribució.

 

 • Els que treballen en empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com les xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment els que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com per al funcionament del treball no presencial dels empleats públics.

 

 • Els que presten serveis de neteja, manteniment reparació d’avaries urgents i vigilància.

 

 • Els que prestin serveis en matèria de recollida, gestió o tractament de residus perillosos i de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos.

 

 • Els que presten serveis de recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents als Sector Públic.

 

 • Els que treballen en Centres d’Acollida a Refugiats i en les entitats públiques de gestió privada que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció Humanitària.

 

 • Els que treballen en activitats d’abastiment, depuració, conducció, potabilització i sanejament de l’aigua.

 

 • Els que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

 

 • Els que treballen a Correus.

 

 • Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.