Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nota-Resum sobre la Resolució SLT/2700/2020

Limitació de l'entrada i sortida de persones (apartat 2)

 1. Restricció de l’entrada i  sortida de persones del territori de Catalunya.

Excepcions:

 1. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 2. Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 3. Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil. d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
 4. Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 5. Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 6. Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 7. Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 8. Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 9. A causa de força major o situació de necessitat.
 10. Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

   2. Restriccions de cap de setmana:

Des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal.

Excepcions:

 • Les mateixes que s’han assenyalat respecte a l’entrada i sortida de Catalunya.
 • Desplaçaments, dins la mateixa comarca, motivats per la visita als cementiris els dies 31 d'octubre i 1 de novembre.
 • Activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

La circulació en trànsit no està sotmesa a cap restricció.

 

Desplaçaments personals(apartat 3)

Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents. Es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”.

 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball (apartat 4)

 • S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d'implementar treball a distància o teletreball, llevat quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas s'han d'establir horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.
 • Les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, als centres de treball, entre d'altres, mesures per al manteniment de la distància de seguretat interpersonal, mesures de neteja i desinfecció adequades,  posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants, adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, etc.
 • L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En espais tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n'és obligatori l'ús.

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social (apartat 5)

 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

 • No incloses en la prohibició: activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. Tampoc no s'hi inclouen les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats extraescolars permeses i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar. No s'aplica tampoc a les activitats culturals que poden romandre obertes.
 • El dret de manifestació i de participació política pot ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent.

 

Empreses de serveis i comerç minorista ( apartat 6)

 • Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.
 • Centres comercials i recintes comercials: se’n suspèn l’obertura si bé hi podran romandre oberts els establiments i locals comercials que estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
 • Els establiments i locals comercials minoristes detallistes poden obrir si compleixen els següents requisits:
 • Superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats, o bé amb un espai d’obertura al públic acotat a l'esmentada superfície
 • Reducció al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat, sempre en relació a una superfície d’obertura al públic igual o inferior als 800 metres quadrats
 • Obertura sense limitacions de superfície: establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil i centres de jardineria.

 

Actes religiosos i cerimònies civils (7), inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres: assistència limitada al 30% de l'aforament.

 

Ús del transport públic (8)

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda.
 • Se'n pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda.
 • L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables.

Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives (apartat 9).

 • Se suspèn l'obertura al públic de les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, tant en recintes tancats com a l'aire lliure.
 • Arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art, i centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l'aforament al 33% de l'autoritzat.
 • Biblioteques: accés limitat a la recollida i lliurament de documents reservats per al préstec.
 • Suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius.
  • Excepció:  centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com de les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
 • Ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya.
  • Excepció: competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals que s'han de celebrar sense assistència de públic.
 • Suspensió de l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables.
 • Prohibició de l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
 • Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts. No se’n  permet l'ús a partir de les 20 hores.

 

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo (apartat 10).

 

Activitats d'hoteleria i restauració (apartat 11)

 • Se suspèn l'obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment.
 • Excepcions:
  • Restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics per a ús exclusiu dels seus clients.
  • Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.
  • Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).(apartat 12).

 • Les activitats docents, i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT .
 • Els centres educatius han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l'assistència presencial d'alumnat d'estudis postobligatoris.
 • Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu.
 • Excepció: activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l'activitat lectiva.
 • Els centres d'educació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats,  han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.

 

Activitats docents universitàries (apartat 13)

Tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions.

 

Equipaments cívics (apartat 14)

No s’hi poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució.

 

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors ( apartat 15)

Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

Actuacions policials (apartat 16)

Totes les actuacions policials del cos de Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Catalunya s'han de dur a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada

 

Modificació de l'apartat 2 de la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre (apartat 17), per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya, per establir que l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

 

Inspecció i règim sancionador (apartat 18)

 • Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.
 • L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

Mesures de coordinació i seguiment policial (apartat 19)

Les policies locals de Catalunya han de remetre diàriament un informe amb les novetats més importants i amb els indicadors actualitzats al canal telemàtic de la PG-ME habilitat per al seguiment de la pandèmia del SARSCoV-2.