Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Recomanacions als operadors dels sectors essencials de l'agricultura, la ramaderia, l’aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària per al compliment de les limitacions de circulació durant l’estat d’alarma.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació provocada per l'alerta sanitària del Coronavirus (COVID - 19), limita la llibertat de
circulació de les persones, i permet, entre altres supòsits, els desplaçaments al lloc de treball per
efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
Alhora, l’article 15 de l’esmentat Reial Decret reconeix la necessitat de mantenir el proveïment
alimentari, i l’article 18 preveu que els operadors crítics de serveis essencials que preveu la Llei
8/2011, de 28 d'abril, per la qual s'estableixen mesures per a la protecció d'infraestructures
crítiques, han d'adoptar les mesures necessàries per a assegurar la prestació dels serveis
essencials que els són propis. L’annex de l’esmenada llei preveu el sector de l’alimentació com
a sector estratègic.
El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per
a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir
la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19, recull en el seu annex,
els sectors on aquesta norma no és aplicable, per tractar-se sectors qualificats com a essencials.
Entre aquests sectors qualificats com a essencials hi figuren l 'agricultura, ramaderia, aqüicultura,
pesca i indústria alimentària, així com a les activitats imprescindibles per assegurar el seu
funcionament.
Per tal que tots els operadors d’aquests sectors essencials de l'agricultura, la ramaderia,
l’aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària puguin complir amb la normativa vigent, el
departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació formula una sèrie de recomanacions.
Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19
Amb la finalitat de facilitar les tasques de control a les autoritats competents, es recomana portar
el certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària
per la COVID-19.
Alhora d’omplir aquest certificat es recomana especificar l’apartat de l’annex del Reial decret llei
10/2020, de 29 de març, en el que s’encabeixi l’activitat agrària, ramadera, pesquera o
agroalimentària que s’està exercint. Els apartat relacionat amb aquestes activitats son els
següents:
- activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels
serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent
aliments, begudes i alimentació animal, permetent la distribució dels mateixos des de
l'origen fins al destí final.(apartat 2)
- activitats imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria
manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al
correcte desenvolupament de les activitats essencials.(apartat 5)
- activitats que hagin de prestar els serveis de transport, tant de persones com de
mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma,
així com d'aquelles que hagin assegurar el manteniment dels mitjans emprats amb
aquesta finalitat.(apartat 6).
- activitats que prestin serveis en matèria de gestió de residus i transport i retirada de
subproductes.(apartat 18)
- les dels centres, serveis i establiment d'atenció sanitària a animals.(apartat 10)

Documentació acreditativa de l’activitat agrària, ramadera, pesquera o agroalimentària.
Es recomana que el certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma
per la crisi sanitària per la COVID-19, vagi acompanyat de la documentació que acrediti l’activitat
essencial que s’està portant a terme, com seria, a títol d’exemple i segons escaigui en cada cas:
 Última Declaració única (DUN) presentada .
 Certificat d’inscripció al Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal
(ROEPMV).
 Certificat d’inscripció al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA)
 Certificat d’inscripció al Registre Oficial de Productors i Operadors de Productes
Fitosanitaris (ROPCAT)
 Acreditació de la inscripció al Registre de transportistes de residus de l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC) en el cas de transports de dejeccions ramaderes a gestors
de Residus.
 Resolució d’acreditació d’Assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP)
 Certificat d’inscripció al Consell Català de la Producció Agroalimentària Ecològica
(CCPAE) (Annex 2.7)
 Certificat d’inscripció al Consell Català de la Producció Integrada (CCPI)
 Alta a Hisenda per activitat agrària
 Últim rebut de la Seguretat Social Agrària
 En el cas de les explotacions ramaderes, full de dades de l’explotació o còpia de la
resolució d’inscripció al registre d’explotacions ramaderes, Es podrà obtenir una còpia a
l’aplicació SIR si està donat d’alta com a ramader en format telemàtic; en cas contrari,
cal demanar-ho per correu electrònic a l’oficina comarcal.
 En el cas dels Operadors d’alimentació animal i/o SANDACH Categoria 3, resolució
d’inscripció al registre de l’Alimentació Animal i de l’àmbit dels SANDACH (categ. 3). En
cas d’activitats que no requereixen d’autorització, és suficient amb la comunicació al
DARP amb registre d’entrada oficial . En el cas d’operadors de SANDACH categoria 1
o 2, inscripció al Registre SANDACH de l’Agència de Residus de Catalunya (Annex 3.3)
Qui no tingui disponible el document, es pot extreure la relació d’activitats d’activitats
d’alimentació animal del registre SILUM
https://servicio.mapama.gob.es/silumpublico i de SANDACH de l’aplicació RES, de
la pàgina web del MAPA,
https://servicio.mapama.gob.es/sandach/Establecimientos/Estab.aspx .El
material SANDACH de categoria 1 i 2 va acompanyat del full de seguiment. En el cas de
SANDACH 3 anirà acompanyat del document comercial extret de l’aplicació RMS o amb
el contingut mínim establert.
 En el cas dels operadors de Distribució de medicaments veterinaris i productes
zoosanitaris (laboratoris farmacèutics, magatzems de distribució, comercials detallistes i
entitats ramaderes): Laboratoris farmacèutics: resolució de l’AEMPS d’autorització com
a laboratori farmacèutic. Distribució de medicaments veterinaris: resolució del
Departament d’Agricultura d’autorització com a magatzem de distribució, comercial
detallista o entitat ramadera.
 Serveis veterinaris i personal clíniques veterinàries: Personal veterinari: comprovant de
col·legiació del col·legi de veterinaris. Personal no veterinari: Caldrà que portin un
certificat de l’empresa on s’acrediti la relació laboral o professional entre l’empresa i el
treballador .
 Empreses de Neteja i desinfecció i control de plagues d’explotacions ramaderes còpia
de la inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP).
 Escorxadors. Inscripció al: Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de
Catalunya (RSIPAC).
 Transport d’animals vius: Certificat acreditatiu de la inscripció al registre oficial de
transportistes d’animals vius del DARP(CODI ATES) );Certificat d’inscripció al registre de transportistes del mitjà de transport del DARP (document on consta com a registre la
matricula del vehicle) ; Document sanitari de trasllat o certificat sanitari de moviment
d’animals o certificat TRACES quan va carregat d’animals
 Transport de baixes d’explotació i altres materials SANDACH (Subproductes animals no
destinats a consum humà):
resolució d’inscripció al Registre oficial SANDACH (cat.1 i 2) de l’Agència de
Residus de Catalunya com a transportista o al registre d’Alimentació Animal i
SANDACH (cat.3) o comunicació al DARP de l’activitat de transportista (AA i
SANDACH c3) amb justificant de registre d’entrada oficial.
Qui no tingui disponible el document, es pot extreure la relació d’activitats de
SANDACH de l’aplicació RES, de la pàgina web del MAPA
https://servicio.mapama.gob.es/sandach/Establecimientos/Estab.aspx
En el cas del SANDACH, les matrícules dels vehicles estan donades d’alta
individualment i els vehicles van identificats.
El material SANDACH de categoria 1 i 2 va acompanyat del full de seguiment, ja
que a més de SANDACH, són residus.
En el cas de SANDACH 3 anirà acompanyat del document comercial extret de
l’aplicació RMS o amb el contingut mínim establert
 Transport de productes d’Alimentació Animal
resolució d’inscripció al registre oficial d’Alimentació Animal i SANDACH del DARP
(Annex 3.2) o comunicació al DARP de l’activitat de transportista amb justificant
de registre d’entrada oficial (Annex 3.15).
Qui no tingui disponible el document, es pot extreure la relació d’activitats
d’activitats d’alimentació animal del registre SILUM.
https://servicio.mapama.gob.es/silumpublico (Annex 3.4)
 Transport medicaments veterinaris o productes zoosanitari document que acrediti la
relació entre ambdues empreses (la comercial detallista, per exemple i l’operador de
transport). També documentació que acrediti que es traslladen medicaments veterinaris
o productes zoosanitaris (comanda o albarà on constin els productes objecte de trasllat
i s’identifiquin clarament com a medicaments veterinaris o productes zoosanitaris)
 Transport llet crua: Les cisternes que transporten llet han d'anar identificades
correctament per al moviment de llet mitjançant una etiqueta adherida a aquestes de
forma permanent, de manera que sigui llegible". Per aquelles cisternes que s’hagin de
identificar de nou des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, l’etiqueta es substitueix
per un document acreditatiu de la identificació de la cisterna, emès pel DARP. A l'etiqueta
constarà un codi identificatiu que consta d'un seqüencial de cinc dígits, seguit de dos
dígits de control.
 Transport d’ous, formatges i mel: certificat del Registre sanitari d'indústries i productes
alimentaris de Catalunya (RSIPAC).
 Transport del material genètic. Justificant per acreditar que l’empresa es dedica a
aquesta activitat. El material genètic ha d’anar acompanyat de la següent documentació:
Document d’acompanyament/comercial en funció de la destinació.
 Industries agroalimentàries: Justificant que acrediti que l’empresa es una indústria
agroalimentària: Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) o
Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC). 

En l’àmbit del sector forestal. Justificant d’alguna de les associacions empresarials que
agrupen les empreses forestals conforme es tracta d’una empresa de treballs forestals,
de producció de biomassa, d’asserrat o fabricació d’embalatges o justificant del DARP
conforme és una empresa que presta serveis al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació o a Forestal Catalana SA, en els treballs de prevenció d’incendis.
Les associacions empresarials a Catalunya són:
ACETREF. Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals
ARESCAT: Associació de Rematants i Serradores de Catalunya
Clúster de Bioenergia de Catalunya
En cas de no estar associat a cap organització, model d’alta al CNAE sota els epígrafs:
021 Silvicultura i altres activitats forestals
022 Explotació de la fusta
023 Recol·lecció de productes silvestres, excepte fusta
024 Serveis de recolzament a la silvicultura
En l’àmbit del sector pesquer:
 Per als desplaçaments del sector pesquer del domicili al port: últim rebut de la Seguretat
Social del Règim Especial del Mar
 Declaració responsable o Certificat de la Confraria de Pescadors per al personal en
plantilla o personal de serveis associats
 Per al transport del producte pesquer del port de desembarcament a la llotja: document
de transport de productes pesquers
 Per al transport del producte pesquer de la llotja al lloc de comercialització i/o
emmagatzematge o transformació: albarà de primera venda dels productes pesquers
 Per al transport del producte pesquer d’un majorista a un punt de venda a consumidor
final: albarà de comercialització
 Justificant que acrediti la inscripció de la indústria alimentària al Registre sanitari
d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC)
 Justificant de la llicència d’activitats municipal en el cas de establiments minoristes
 Declaració responsable i acreditació en cas de funcionaris i personal de l’Administració
pública
 Llicencia de Pesca de l’embarcació
 Certificat de la DGPAM acreditatiu com a Patró Major i/o Secretari de la Confraria de
Pescadors
 Resolució de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims autoritzat l'interessat a una
determinada activitat pesquera o marisquera
 Autorització de la Secretaria General de Pesca
 targeta plàstica en vigor en la que constin les llicències de pesca i marisqueig
professional
 Guia de transport de marisc (per anar del productor d’aqüicultura o del mariscador al
centre de depuració o d’expedició)
 Guia de transport de llavors de mol·luscs bivalves
 Concessió administrativa d’aqüicultura
 Autorització administrativa d’aqüicultura
 Autoritzacions per a la recollida de mostres d’aigua pel Programa de Seguiment de
Qualitat de les Aigües Marines del litoral català (PSQAM)
Desplaçaments in itinere dels treballadors dels sectors essencials de l'agricultura, la ramaderia, l’aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària.
Els desplaçaments in itinere dels treballadors dels sectors essencials de l'agricultura, la ramaderia, l’aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària es faran de manera que respecti el que estableix la Ordre TMA / 254/2020, de 18 de març, per la qual es dicten instruccions en matèria
de transport per carretera i aeri.
Per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball, el treballador ha de
portar una declaració responsable emesa per l’empresa d’acord amb el model previst a la Ordre
SND / 307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació
de el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar
els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball. 

Barcelona, 1 d'abril de 2020