Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Recull de respostes fetes a consultes rebudes en relació a la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (8 de gener 2021)

1. Els establiments de més de 400 metres quadrats poden acotar la
seva superfície de venta a aquesta superfície i mantenir la seva
obertura al públic?
No, només poden obrir els establiments amb una superfície de venda igual
o inferior a 400 metres quadrats. Els establiments amb una superfície més
gran no poden obrir encara que acotin la superfície a aquest espai. En
queden exceptuats els establiments comercials dedicats a la venda de
productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de
productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els
centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de
jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície,
i amb les mesures previstes en el pla sectorial de comerç, aprovat pels
òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
2. Poden obrir els locals de restauració integrats en centres comercials
que tenen accés des de la via pública?
No, queda suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de
restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials,
independentment del seu accés.
3. Els establiments amb superfície superior a 400 metres quadrats que
entre els seus productes tenen venta de productes essencials poden
mantenir-se oberts?
Si, però només per a la venta de productes essencials (annex 2 del Decret
llei 27/2020).
4. Les floristeries s’assimilen a centres de jardineria?
No.
5. Els mercats no sedentaris poden obrir els caps de setmana?
Només aquella part del mercat que destini la seva oferta a productes
essencials (annex 2 del Decret llei 27/2020).
6. En els municipis que no es disposi d’establiments o punts de venta
de determinats productes essencials, es pot fer el desplaçament a
municipis propers per fer aquestes compres exceptuant-se aquest
desplaçament de la limitació de mobilitat municipal?
Sí, per desplaçar-se a l’establiment més proper que en disposi.
7. Les persones que es troben en municipis diferents dels seus de
residència, establerts amb la seva bombolla de convivència fent el
desplaçament com estava permès fins al dia 6, han de tornar als seus
llocs de residència o poden finalitzar la seva estada?
Poden finalitzar la seva estada i retornar al seu municipi, tal com preveu
la Resolució en l’excepció per retorn al domicili.
8. Les activitats de lloguer de vehicles poden mantenir la seva obertura
en cap de setmana entenent la seva relació amb àmbit laboral
(lloguer de vehicles per a la feina, lloguer de vehicles industrials o
de transport, ...).
Si.
9. Les activitats relacionades amb ensenyaments no reglats dirigides a
nens es poden mantenir?
No es poden dur a terme activitats extraescolars de cap tipus dirigides a
nens i joves que estiguin en edat d’escolarització (En queden exceptuades
les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres
educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves
seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o
figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que
estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan
aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què
s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència
estable definits per a l'activitat lectiva).
10.Les activitats formatives dirigides a adults es poden dur a terme?
Si, però respectant la limitació per reunions o trobades de caràcter social.
Es permeten sempre que no es superi el nombre màxim de sis persones,
llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles
de convivència. Cal tenir en compte l’excepció prevista en el punt 4
respecte als centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i
els ensenyaments de règim especial reglats que han d'adoptar mesures
per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.
11.Poden dur-se a terme les activitats de ioga, pilates, tonificació, reiky,
taitxí o similars dirigides a adults?
Aquesta activitat no podrà dur-se a terme en una instal·lació esportiva en
un espai tancat. Si es tracta d’una instal·lació esportiva a l’aire lliure cal
tenir en compte que d’acord al punt 12 de la Resolució SLT 1/2021 es
permet el desenvolupament d’activitats en grup sempre que no concentrin
més de sis persones, inclosa la persona que és la professora o monitora
si escau.
Si es realitza en un altre tipus d’instal·lació no esportiva cal aplicar l’article
9 de la Resolució que estableix que la prestació de serveis s’ha de fer,
sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No
obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals
impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita
prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva
prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En
el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures
higièniques. Cal aplicar l’article 8 de la Resolució, segons el qual les
reunions o trobades socials no poden superar el nombre màxim de sis
persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues
bombolles de convivència.
Cal recordar també que d’acord al punt 17 de la Resolució SLT 1/2021 en
els equipaments cívics no es poden realitzar activitats cíviques i
comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per
mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència dels participants.
Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats
d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com
aquelles altres activitats d’intervenció social i personals permeses en
aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o
podologia.
12.Poden obrir els caps de setmana les ferreteries i els comerços de
material elèctric, de fontaneria o d’obres? Han de reduir la seva
superfície al 30%?
D’acord amb la Resolució SLT 1/2021 punt 9, se suspèn l'obertura al
públic dels establiments i locals comercials minoristes els dissabtes i
diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de
productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020 entre
d’altres, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.
Aquestes activitats també queden exceptuades de la reducció al 30% de
l’aforament autoritzat.
L’esmentat annex 2 del Decret llei 27/2020 de serveis essencials inclou
els serveis d’electricitat, aigua potable, aigües residuals, depuració
d’aigües, serveis d'obra pública i privada inajornables o de serveis
essencials i manteniment i reparacions d'urgència.
Per tant les ferreteries i comerços de material elèctric, de fontaneria o
d’obres poden romandre oberts en cap de setmana i no estan sotmesos a
la reducció al 30%, però única i exclusivament per a la venda de material
destinat a la continuïtat dels esmentat serveis essencials.
13.Poden obrir els caps de setmana les botigues d’electrodomèstics?
Han de reduir la seva superfícies al 30%?
No es tracta de cap dels serveis essencials de l’annex 2 del Decret llei
27/2020 ni de les altres excepcions del punt 9 de la Resolució SLT1 /2021,
per tant sí que han de reduir la seva superfície al 30% de l’aforament
autoritzat i no poden obrir en cap de setmana. Els establiments de més de
400m2 no poden obrir.
14.Poden els esportistes federats entrenar en grups de més de 6
persones a l’aire lliure?
No. Tot i que el punt 8 de la resolució estableix que la limitació de grups
de 6 persones de dues bombolles no afecta les activitats esportives
federades, que es poden desenvolupar en els termes previstos a l’apartat
12 d’aquesta Resolució; en aquest punt 12 no hi ha cap excepció
específica per als federats i s’estableix que es permet el desenvolupament
d’activitats en grup sempre que no concentrin més de sis persones,
inclosa la persona que és la professora o monitora si s’escau.
Pel que fa a aquest punt cal tenir en compte també el que estableix l’article
12 (esport professional) i 15 (esport escolar i extraescolars).
15.Poden obrir els estancs els caps de setmana?
Poden romandre oberts en cap de setmana però, única i exclusivament,
per a la venda de material destinat a la continuïtat dels esmentat serveis
essencials, com ara serveis de premsa, signes de franqueig o segells, ...
16. Poden obrir els gimnasos utilitzant només les instal·lacions que
tinguin a l’aire lliure?
Sí, sempre que l’accés sigui supervisat i no comporti l’ús de les
instal·lacions interiors.
17. Es poden utilitzar les aules estudi?
La utilització d’aquest espais es pot considerar atenent una necessitat
d’intervenció social, però sempre que estiguin supervisats i es garanteixi
el compliment de les mesures preventives.
18.En un mateix cotxe, persones de quantes bombolles de convivència
poden anar?
Cal donar compliment al número màxim de persones que es determina
per a reunions o trobades socials, màxim 6 persones de dues bombolles.
19.Es poden fer visites amb immobiliàries a habitatges?
Atenent només a un aspecte de necessitat quan es tracti del domicili
habitual.