Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Recull de respostes fetes a consultes rebudes en relació amb la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (13 de gener de 2021)

Afegim quatre respostes més al document d'aclariments a preguntes freqüents enviat dilluns
11 de gener.
1. Els establiments de més de 400 metres quadrats poden acotar la seva superfície de
venda a aquesta superfície i mantenir l'obertura al públic?
No, només poden obrir els establiments amb una superfície de venda igual o inferior a 400
metres quadrats. Els establiments amb una superfície més gran no poden obrir encara que
acotin la superfície a aquest espai. En queden exceptuats els establiments comercials
dedicats a la venda de productes essencials especificats a l'annex 2 del Decret llei 27/2020,
de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d'estètica, els
concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui
quina sigui la seva superfície, i amb les mesures previstes en el pla sectorial de comerç,
aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
2. Poden obrir els locals de restauració integrats en centres comercials que tenen
accés des de la via pública?
No, queda suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en
centres, galeries o recintes comercials, independentment del seu accés.
3. Els establiments amb superfície superior a 400 metres quadrats que, entre els seus
productes a la venda, tenen productes essencials poden mantenir-se oberts?
Sí, però només per a la venda de productes essencials (annex 2 del Decret llei 27/2020).
4. Les floristeries s'assimilen a centres de jardineria?
No.
5. Els mercats no sedentaris poden obrir els caps de setmana?
Només aquella part del mercat que destini la seva oferta a productes essencials (annex 2 del
Decret llei 27/2020).
6. En els municipis que no disposin d'establiments o punts de venda de determinats
productes essencials, es pot fer el desplaçament a municipis propers per fer aquestes
compres exceptuant-se aquest desplaçament de la limitació de mobilitat municipal?
Sí, per desplaçar-se a l'establiment més proper que en disposi.
7. Les persones que es troben en municipis diferents dels seus de residència,
establerts amb la seva bombolla de convivència fent el desplaçament com estava
permès fins al dia 6, han de tornar als seus llocs de residència o poden finalitzar la
seva estada?
Poden finalitzar la seva estada i retornar al seu municipi, tal com preveu la Resolució en
l'excepció per retorn al domicili.
8. Les activitats de lloguer de vehicles poden mantenir l'obertura en cap de setmana
entenent la seva relació amb l'àmbit laboral (lloguer de vehicles per a la feina, lloguer
de vehicles industrials o de transport, etc.)?
Sí.
9. Què és una activitat extraescolar i quines queden suspeses?
Als efectes de la Resolució, una activitat extraescolar és aquella activitat educativa o
formativa no reglada que es realitza fora o dins d'un centre educatiu fora de l'horari lectiu.
Només es poden realitzar les activitats educatives o formatives organitzades o promogudes
pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves
seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues,
com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives
programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups
constants en què s'agrupin els participants coincideixin amb els grups de convivència estable
definits per a l'activitat lectiva.
La resta d'activitats formatives o educatives no reglades, independentment del centre on es
realitzin, queden suspeses.
10.Les activitats dirigides a adults es poden dur a terme?
Sí, però respectant la limitació per reunions o trobades de caràcter social.
Es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti
de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència. Cal tenir en compte
l'excepció prevista en el punt 4 respecte als centres de formació d'adults, les escoles oficials
d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats, que han d'adoptar mesures per
reduir l'assistència presencial dels alumnes.
11.Es poden dur a terme les activitats de ioga, pilates, tonificació, reiki, taitxí o
similars dirigides a adults?
Aquestes activitats no es poden dur a terme en una instal·lació esportiva en un espai tancat.
Si es tracta d'una instal·lació esportiva a l'aire lliure cal tenir en compte que, d'acord amb el
punt 12 de la Resolució SLT/1/2021, es permet el desenvolupament d'activitats en grup
sempre que no concentrin més de sis persones, inclosa la persona que és la professora o
monitora, si s'escau.
Si es realitza en un altre tipus d'instal·lació no esportiva, cal aplicar l'article 9 de la Resolució,
que estableix que la prestació de serveis s'ha de fer, sempre que sigui possible, sense
contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la
naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita
prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin
dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l'activitat
s'hauran d'extremar les mesures higièniques. Cal aplicar l'article 8 de la Resolució, segons el
qual les reunions o trobades socials no poden superar el nombre màxim de sis persones,
llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.
Cal recordar també que, d'acord amb el punt 17 de la Resolució SLT/1/2021, en els
equipaments cívics no es poden fer activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin
presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència
dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats
d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres
activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de
caràcter social, perruqueria o podologia.
12.Poden obrir els caps de setmana les ferreteries i els comerços de material elèctric,
de fontaneria o d'obres? Han de reduir la seva superfície al 30%?
D'acord amb el punt 9 de la Resolució SLT/1/2021, se suspèn l'obertura al públic dels
establiments i locals comercials minoristes els dissabtes i diumenges, tret dels establiments
comercials dedicats a la venda de productes essencials especificats a l'annex 2 del Decret
llei 27/2020, entre d'altres, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.
Aquestes activitats també queden exceptuades de la reducció al 30% de l'aforament
autoritzat.
L'annex 2 del Decret llei 27/2020, de serveis essencials, inclou els serveis d'electricitat, aigua
potable, aigües residuals, depuració d'aigües, serveis d'obra pública i privada inajornables o
de serveis essencials i manteniment i reparacions d'urgència. Per tant, les ferreteries i
comerços de material elèctric, de fontaneria o d'obres poden romandre oberts en cap de
setmana i no estan sotmesos a la reducció al 30%, però únicament i exclusivament per a la
venda de material destinat a la continuïtat dels serveis essencials esmentats.
13.Poden obrir els caps de setmana les botigues d'electrodomèstics? Han de reduir la
seva superfícies al 30%?
No es tracta de cap dels serveis essencials de l'annex 2 del Decret llei 27/2020 ni de les
altres excepcions del punt 9 de la Resolució SLT/1/2021. Per tant, sí que han de reduir la
seva superfície al 30% de l'aforament autoritzat i no poden obrir en cap de setmana. Els
establiments de més de 400 metres quadrats no poden obrir.
14.Poden els esportistes federats entrenar en grups de més de 6 persones a l'aire
lliure?
No, tot i que el punt 8 de la Resolució estableix que la limitació de grups de sis persones de
dues bombolles no afecta les activitats esportives federades, que es poden desenvolupar en
els termes previstos a l'apartat 12 de la mateixa Resolució. En aquest punt 12 no hi ha cap
excepció específica per als federats i s'estableix que es permet el desenvolupament
d'activitats en grup sempre que no concentrin més de sis persones, inclosa la persona que
és la professora o monitora, si s'escau.
Pel que fa a aquest punt, també cal tenir en compte el que estableix l'article 12 (esport
professional) i l'article 15 (esport escolar i extraescolars).
15.Poden obrir els estancs els caps de setmana?
Sí, però únicament i exclusivament per a la venda de material destinat a la continuïtat dels
serveis essencials esmentats, com ara serveis de premsa, signes de franqueig o segells, etc.
16. Poden obrir els gimnasos utilitzant només les instal·lacions que tinguin a l'aire
lliure?
Sí, sempre que l'accés sigui supervisat i no comporti l'ús de les instal·lacions interiors.
17. Es poden utilitzar les aules d'estudi?
Sí, la utilització d'aquests espais es pot considerar atenent una necessitat d'intervenció
social, però sempre que estiguin supervisats i es garanteixi el compliment de les mesures
preventives.
18.En un mateix cotxe, persones de quantes bombolles de convivència poden anar?
Cal donar compliment al nombre màxim de persones que es determina per a reunions o
trobades socials, màxim sis persones de dues bombolles.
19.Es poden fer visites amb immobiliàries a habitatges?
Atenent només a un aspecte de necessitat quan es tracti del domicili habitual.
20.Es poden fer desplaçaments fora del municipi per anar a un enterrament, a un
tanatori, a un casament?
Es pot considerar una necessitat justificada en el cas de persones properes. Cal dur el
certificat autorresponsable i poder justificar el motiu del desplaçament.
21.Es poden fer desplaçaments fora del municipi per anar a una deixalleria si al propi
municipi no es disposa d'aquest servei?
Sí, es pot considerar una situació de necessitat. Cal dur el certificat autorresponsable i poder
justificar el motiu del desplaçament.
22.Es permet la caça en altres municipis que no siguin el propi (o el limítrof mentre es
porta a terme l'activitat de forma individual)?
Només per a aquells casos autoritzats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, per la necessitat del control de població de determinades espècies
cinegètiques.
23.Es poden fer activitats de difusió per part de partits polítics instal·lant espais
(elements desmuntables) a la via pública amb aquesta finalitat? Es poden desplaçar
persones d'altres municipis a aquestes activitats?
Aquestes activitats i desplaçaments poden realitzar-se entenent que es fan exercint el dret a
la participació política. La Resolució SLT/1/2021 també excepciona la limitació municipal per
aquest efecte en el seu apartat 2.1.j.
En tot cas, cal donar compliment a la normativa vigent pel que fa a les instal·lacions
provisionals que es facin i respectar les mesures higièniques i de prevenció per fer front a la
COVID-19 (entre altres: evitar aglomeracions, establir circuits per evitar contactes, utilitzar
preferentment espais a l'aire lliure, ús de mascareta, distància interpersonal -1,5 m-,
aforament -2,5 m2 per persona, higiene de mans, no compartir objectes, ...).
24.Es pot anar a segones residències (també caravanes) ubicades en llocs afectats per
les nevades per veure si han sofert desperfectes pel temporal?
Només en el cas que sigui per causa de força major o una altra situació de necessitat
justificada (per exemple, que el desperfecte ocasionat pugui produir un mal major).
25.Es poden convocar proves selectives a cossos operatius amb proves físiques que
tinguin lloc en instal·lacions esportives?
Aquestes proves d'accés a cossos operatius es consideren, pel que fa a la seva afectació
per la Resolució SLT/1/2021, assimilades a l'àmbit laboral, per tant, es poden desenvolupar.
Cal tenir en compte les mesures preventives per fer front a la COVID-19 (entre altres: evitar
aglomeracions, establir circuits per evitar contactes, utilitzar preferentment espais a l'aire
lliure, ús de mascareta, distància interpersonal -1,5 m-, aforament -2,5 m2 per persona,
higiene de mans, no compartir objectes, ...).
S'emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de
la situació d'emergència.
Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el terminal.
Barcelona, dimecres 13 gener 2021
19:10