Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En el context actual de transmissió comunitària del virus, l'estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta l'adopció de diverses mesures preventives i de control, per protegir la salut de la ciutadania i contenir la propagació de la malaltia, a l'empara de la legislació sanitària i de protecció civil aplicable, i, específicament, del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, i, més recentment, a l'empara del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021.

En efecte, l'article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, disposa que, en situacions de pandèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries poden adoptar mesures de limitació de l'activitat, del desplaçament de les persones i de la prestació de serveis en determinats àmbits territorials previstes en l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55.

Així mateix, en l'àmbit de cada comunitat autònoma, als efectes de l'estat d'alarma, l'autoritat competent delegada és la persona que exerceixi la presidència de la comunitat autònoma, la qual està habilitada per dictar, per delegació del Govern, les ordres, resolucions i disposicions per a l'aplicació de les previsions establertes als articles 5 a 11, sense la prèvia tramitació de procediment administratiu i sense que siguin aplicables les previsions del segon paràgraf de l'article 8.6 i de l'article 10.8 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Entre les mesures previstes amb la finalitat de limitar l'expansió de l'epidèmia, al Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, hi ha les següents: a l'article 5, s'estableixen mesures per a la restricció de la mobilitat nocturna; a l'article 6, la possibilitat de limitar l'entrada i la sortida dels territoris de les comunitats autònomes, així com d'altres àmbits territorials inferiors, amb determinades excepcions; a l'article 7, la limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats en un nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents o, si escau, en funció de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics i altres, en el nombre inferior a sis persones que determinin les autoritats competents delegades; i a l'article 8, específicament, la possibilitat de limitar els aforaments en els llocs de culte. El Reial decret 926/2020, en l'article 13, també preveu que les mesures establertes es puguin completar amb altres que, amb la finalitat de garantir la necessària coordinació, pugui acordar el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, incloses, en el seu cas, l'establiment d'indicadors de referència i criteris de valoració del risc.

En desenvolupament d'aquest marc normatiu, i en exercici de l'habilitació establerta al Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, mitjançant la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, es van prorrogar les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquesta Resolució conté les mesures vigents fins a les 00:00 hores del dia 25 de gener de 2021, sens perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

L'informe del director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya de 22 de gener de 2021, que preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, si bé evidencia un canvi de tendència incipient en la situació epidemiològica amb una lleugera desacceleració de les dades d'incidència acumulada (IA) per data de diagnòstic en els darrers set dies, constata que a tot el territori es manté una situació generalitzada d'alt risc, com també una Rt amb valors per sobre de l'1. Des de la perspectiva assistencial, l'informe descriu una situació de pressió assistencial en augment, amb un nombre d'ingressos en llits de malats crítics que supera el pic de la segona onada de la pandèmia, i un important increment dels ingressos en llits convencionals, la qual cosa afecta altament l'activitat diària hospitalària. Basant-se en aquesta situació, proposa que es prorroguin les mesures previstes a la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per un nou període de fins a les 00:00 hores del dia 8 de febrer de 2021.

Les mesures que es prorroguen mitjançant aquesta Resolució pretenen que es mantingui l'impacte en la minimització de la mobilitat i la interacció socials durant un període de temps addicional, com a objectiu necessari per aconseguir doblegar la corba pandèmica.

Les limitacions que conté aquesta Resolució són conformes amb les orientacions de l'Organització Mundial de la Salut i es consideren, d'acord amb la gravetat de les dades epidemiològiques i assistencials actuals, mesures proporcionals, idònies, necessàries i justificades amb la finalitat de control de contagis i protecció dels drets a la vida, la integritat física i la salut de tota la població i, específicament, dels col·lectius més vulnerables davant la pandèmia i per tal de garantir la capacitat d'atenció del sistema sanitari, tant a les demandes generades per la pandèmia de COVID-19 com a les demandes de salut derivades d'altres patologies més enllà de la pandèmia.

Per tot el que s'ha exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a les emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens confereix el Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, dictat en execució del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2,

 

Resolem:

 

-1 Mesures especials en matèria de salut pública

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents de la present Resolució.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes a l'apartat 4 de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

 

-2 Limitació de l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya

1. Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.

b) Compliment d'obligacions laborals que, d'acord amb l'apartat 7 d'aquesta Resolució, no es puguin desenvolupar mitjançant treball a distància o teletreball, així com obligacions derivades de l'activitat professional o empresarial, institucionals o legals que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.

c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.

d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.

e) Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances per a gestions que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics, a estacions de proveïment, i, en cas que no n'hi hagi l'oferta comercial corresponent en el municipi de residència, per a l'adquisició de productes essencials relacionats a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, al municipi més proper on es puguin realitzar les gestions, el proveïment o les adquisicions corresponents.

g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.

h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.

i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.

j) Exercici del dret de manifestació i de participació política.

k) A causa de força major o situació de necessitat.

l) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

2. Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades d'acord amb l'apartat 12 d'aquesta Resolució.

3. No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit. Sempre està permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

-3 Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya

1. Queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada municipi, amb les excepcions justificades previstes a l'apartat 2.1.

S'exceptuaran d'aquesta restricció la realització d'activitat física i d'activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

2. Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades d'acord amb l'apartat 12 d'aquesta Resolució.

3. No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit. Sempre està permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

-4 Desplaçaments personals

Sense perjudici de les restriccions a la mobilitat establertes per aquesta Resolució, es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència.

El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

La bombolla de convivència fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

 

-5 Mesures de restricció de la mobilitat nocturna

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

- Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.

- Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

- Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i de recollida a l'establiment en els serveis de restauració de conformitat amb l'apartat 6.

- Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.

S'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent.

També s'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

- Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.

- Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.

- Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.

- Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

Durant els horaris de restricció de la mobilitat previstos, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

-6 Horaris de tancament

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública. En cap cas aquest caràcter essencial s'aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.

 

-7 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

1. S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d'implementar treball a distància o teletreball, llevat de quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-la. En aquest darrer cas, s'han d'establir horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.

2. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, als centres de treball, entre d'altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.

c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n'és obligatori l'ús, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

 

-8 Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que aquestes no pertanyin a més de dues bombolles de convivència.

No obstant, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

2. En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes. S'exceptuen de la prohibició de consum d'aliments i begudes en espais públics els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides escolars o en les activitats d'intervenció socioeducativa.

3. No es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l'apartat 1 les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic.

Tampoc s'hi inclouen les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries), les activitats extraescolars permeses d'acord amb l'apartat 15 d'aquesta Resolució i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, les quals es duen a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials de represa aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada.

Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades, que s'han de realitzar amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. No s'aplica tampoc a les activitats culturals, la realització de les quals se subjecta a l'apartat 12 d'aquesta Resolució i al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

4. En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

5. Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual pot ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

 

-9 Empreses de serveis i comerç minorista

1. La prestació de serveis s'ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l'activitat s'hauran d'extremar les mesures higièniques.

2. Se suspèn l'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d'higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

3. L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres queda condicionada a:

a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats.

b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.

c) Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

En queden exceptuats els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures previstes en el pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

4. Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.

Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials dedicats a venda de productes essencials relacionats a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria, poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d'higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

També poden obrir al públic, excepte dissabtes i diumenges, aquells establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres, galeries o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats i disposin d'accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30% i aplicant de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

Així mateix, poden obrir al públic els equipaments culturals i els equipaments esportius ubicats dins de centres, galeries o recintes comercials, amb subjecció a les condicions que per a l'exercici de l'activitat corresponent s'estableixen a l'apartat 12 d'aquesta Resolució.

Roman suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.

5. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d'evitar el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

 

-10 Actes religiosos i cerimònies civils

1. Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

2. Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l'aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 persones.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d'afers religiosos i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.

En la declaració haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts a l'annex 1.

3. La realització d'aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures establertes en el corresponent Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Els seus horaris han de respectar les limitacions de mobilitat nocturna establertes a l'apartat 5.

 

-11 Ús del transport públic

1. Sense perjudici de les previsions específiques previstes en el subapartat 2 per al sector del taxi, el transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Se'n pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables.

Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.

Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats hi han de disposar dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Seguint criteris comuns establerts per les autoritats de transport públic, els operadors han d'utilitzar els seus mitjans de difusió per informar clarament les persones usuàries de les indicacions d'autoprotecció que han de seguir.

2. En el cas del transport en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, prestat a l'empara de llicències de taxi i d'autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor, els ens locals poden, d'acord amb les seves competències, dictar les normes que considerin adients per determinar les reduccions en l'oferta de serveis en funció de la demanda previsible en el seu àmbit territorial d'actuació. A aquests efectes, poden dictar les normes que considerin adients respecte als torns i els temps de conducció dels conductors dels serveis de taxi.

Pel que fa a l'ocupació d'aquests vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, es poden ocupar totes les places disponibles llevat de la del costat del conductor, que ha de quedar lliure en tot cas, i amb el límit màxim de sis persones inclòs el conductor.

 

-12 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

1. Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir exclusivament per a les activitats de la programació ordinària i limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sala i sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d'estar asseguts i s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Resten suspeses altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies d'entrega de premis, festivals, entre d'altres.

En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s'hi dugui a terme el servei de bar.

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals els és d'aplicació el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 14.

2. Les activitats esmentades en el primer i segon paràgraf de l'apartat anterior, si es desenvolupen a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l'aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.

En la declaració haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts a l'annex 1.

3. Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d'exposicions, les galeries d'art i els centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l'aforament al 50% de l'autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.

4. Se suspèn l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats, a excepció de les piscines.

Les instal·lacions i els equipaments esportius a l'aire lliure poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

- Es garanteixi que no se supera el 50% de l'aforament autoritzat, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent.

- S'estableixi un control d'accés.

- Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, si n'hi ha.

- Es permet el desenvolupament d'activitats en grup sempre que no concentrin més de sis persones, inclosa la persona que és la professora o monitora si escau. La mateixa limitació s'aplica a les classes d'activitats esportives que es practiquen individualment o en grups de menys de sis persones.

- Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

L'ús de piscines ubicades en instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats se subjecta als requisits següents:

- Es garanteixi que no se supera el 30% de l'aforament autoritzat incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions com el públic assistent.

- S'estableixi un control d'accés.

- No es permet el desenvolupament d'activitats en grup.

Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats i que hauran de quedar tancats físicament incloent pistes i camps d'esports públics a l'aire lliure.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

5. S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals que s'han de celebrar sense assistència de públic.

6. Es manté el tancament al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables, com també dels establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l'ús d'aquests espais a partir de les 20:00 hores.

7. Se suspenen la resta d'activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.

 

-13 Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

-14 Activitats d'hostaleria i restauració

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

- El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.

- En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges horàries.

Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6 d'aquesta Resolució.

- Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores.

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

-15 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

1. Les activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

2. Els centres educatius han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l'assistència presencial d'alumnat d'estudis postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.

Els centres que imparteixen formació professional per a l'ocupació dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o autoritzats per aquest també han d'aplicar unes mesures organitzatives amb l'objectiu de reduir la presència dels seus alumnes als centres.

3. Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. En queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva.

4. Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.

 

-16 Activitats docents universitàries

En l'àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantenen com a excepció les pràctiques i les avaluacions, en què s'han d'extremar les mesures de protecció, amb subjecció al corresponent Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

-17 Equipaments cívics

En els equipaments cívics no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

 

-18 Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Els mercats no sedentaris i les fires de mercat no poden mantenir la seva activitat en dissabtes ni diumenges, llevat que es dediquin a la venda de productes essencials esmentats a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. En tots els casos, el desenvolupament de l'activitat resta condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat.

 

-19 Activitats populars i tradicionals

Se suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional.

 

-20 Actuacions policials

1. Totes les actuacions policials del cos de Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Catalunya s'han de dur a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada. En especial, ha de garantir-se en qualsevol cas el dret de defensa dels acusats i investigats i el dret a l'assistència lletrada efectiva, a la interpretació i traducció i a la informació sobre el motiu de detenció o investigació.

2. Per a l'assistència telemàtica a la persona detinguda en centres policials, la comunicació de les persones privades de llibertat amb la seva advocada o advocat s'ha de fer, de conformitat amb el que disposa l'article 520.2.c) de la Llei d'enjudiciament criminal, mitjançant videoconferència. S'ha de facilitar mitjançant remissió al correu corporatiu de la lletrada o lletrat d'una còpia de l'atestat o, almenys, d'aquells elements de les actuacions que siguin essencials per qualificar la legalitat de la detenció o privació de llibertat. S'ha de procedir a la presa de manifestació de la persona privada de llibertat mitjançant el sistema de videoconferència, i n'ha d'aixecar acta l'instructor, en què es faran constar aquestes circumstàncies, acta que ha de ser remesa, juntament amb la informació de drets, a la lletrada o lletrat que presta l'assistència, i que ha de retornar signats.

3. En la mesura que la presencialitat no estigui expressament justificada per l'autoritat judicial, s'ha de minimitzar el desplaçament i la mobilitat de detinguts de comissaries a dependències judicials, amb l'ús intensiu de les eines telemàtiques, de conformitat amb l'article 14 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de justícia.

 

-21 Inspecció i règim sancionador

Corresponen als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

S'habilita el personal d'inspecció de l'Administració de la Generalitat, i en concret dels àmbits de comerç, consum, turisme i seguretat industrial, en el marc de les seves competències respectives, a realitzar les actuacions de vigilància, la inspecció i el control d'aquelles altres mesures establertes per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en virtut del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i de la resta de normativa d'aplicació.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

-22 Mesures de coordinació i seguiment policial

Per tal de fer un seguiment i avaluació, tant quantitatius com qualitatius, de les mesures adoptades en el marc de les resolucions vigents així com de les incidències rellevants que puguin produir-se, i d'acord amb les funcions i organització previstes pel Grup d'Ordre del Pla d'actuació del PROCICAT per a malalties emergents, les policies locals de Catalunya han de remetre diàriament un informe amb les novetats més importants i amb els indicadors actualitzats al canal telemàtic de la PG-ME habilitat per al seguiment de la pandèmia del SARS-CoV-2:

a. Nombre d'efectius policials afectats per la COVID-19

b. Nombre de persones identificades

c. Nombre d'actes de denúncia a persones

d. Nombre d'actes de denúncia a locals

e. Nombre de locals tancats

f. Qualsevol altre incident rellevant

En l'àmbit local, i sense perjudici de les comunicacions de la Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, la coordinació operativa dels dispositius policials s'ha de dur a terme entre els comandaments de les policies locals i els comandaments territorials de les àrees bàsiques policials (ABP).

 

-23 Informes periòdics i durada

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 8 de febrer de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

 

-24·Entrada en vigor

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 25 de gener de 2021.

 

Barcelona, 22 de gener de 2021

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

Miquel Samper i Rodriguez

Conseller d'Interior

 

 

Annex 1. Condicions de ventilació i mesures de control

 

Les condicions de ventilació aplicables a espais tancats oberts al públic són les següents:

   - Mantenir la ventilació durant tot el temps d'obertura al públic del local. També es recomana fer-ho dues hores abans i després de l'ocupació del local.

   - La ventilació ha de ser adaptada al nivell d'ocupació del local o establiment. El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix valors de renovació d'aire en funció de l'ús de l'edifici i del nivell de qualitat a assolir:

- Aire d'òptima qualitat (IDA1): 20 litres per segon i persona

- Aire de bona qualitat (IDA2): 12,5 litres per segon i persona

- Aire de qualitat mitjana (IDA3): 8 litres per segon i persona

Atès el risc de contagi de COVID-19 en espais tancats, cal garantir la ventilació d'aire d'òptima qualitat (IDA1).

   - Complementàriament, si és necessari per garantir la qualitat de l'aire, es poden incorporar purificadors d'aire amb filtres HEPA (high efficiency particulate air) per millorar la qualitat de l'aire interior retenint les partícules susceptibles de contenir el virus (retenen entre un 85% i un 99,99 % de partícules a partir de 0,3 micres, en funció del tipus de filtre). Els purificadors d'aire no substitueixen la necessitat de mantenir la ventilació dels espais abans indicada.

   - Cal tenir en compte la resta de pautes establertes pel Departament de Salut per a la ventilació (https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf).

Opcionalment es pot avaluar la renovació de l'aire amb la mesura de concentració de diòxid de carboni (CO2) ja que l'increment de la mesura de CO2 en espais interiors en relació amb l'aire exterior es relaciona amb l'exhalació dels ocupants. Un valor elevat de CO2 indicaria que la renovació de l'aire és insuficient.

El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix uns valors màxims de CO2 per cada nivell de qualitat d'aire:

   - Aire d'òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2

   - Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2

   - Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2

 

 

Annex 2. Control dels accessos i la mobilitat

 

Les condicions de ventilació s'han de complementar amb mesures de control dels accessos i la mobilitat interna per evitar aglomeracions en els casos de grans aforaments superiors a 500 persones, d'acord amb les mesures següents:

   - Dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible, associar-los i/o distribuir-los a les diferents zones d'ocupació.

   - Sempre que sigui possible, incrementar els punts d'accés i de sortida, respecte als habituals, i instal·lar dispensadors de gel hidroalcohòlic.

   - Disposar de personal de control en els accessos i les sortides. També en els accessos als serveis.

   - Identificar amb claredat les vies d'accés i de sortida i diferenciar els circuits d'accés i sortida.

   - Preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.

   - Prioritzar en la mobilitat interna els circuits en sentit únic per evitar els encreuaments. Senyalitzar els circuits convenientment i proporcionar-los l'amplada suficient de 2 metres. Fer servir separacions lleugeres que en facin possible el desmantellament en cas d'emergència o evacuació.

A més, en cas d'actes culturals i sales amb públic assegut, s'ha de complir el següent:

   - Realitzar l'obertura de portes amb antelació suficient per permetre un accés escalonat i fixar franges horàries adequades per a l'accés.

   - Preveure l'ordre de les fileres en la seqüència d'entrada i sortida dels espais.

   - Disposar de personal de control també en els accessos i sortides dels espais on s'hi acomoda el públic.

   - Portar un registre dels assistents i la preassignació de localitats (les dades recollides han de ser compatibles amb la legislació vigent de protecció de dades).

   - Establir espais sectoritzats amb control i flux d'accés i sortida independent.

   - Evitar les pauses o entreactes i, si n'hi ha, garantir que el públic no abandona el seu seient durant les pauses o entreactes.

   - Realitzar la sortida del públic en la finalització de l'espectacle de forma esglaonada per zones i garantir la distància entre persones.

   - No permetre la interacció física entre els artistes i el públic.

Igualment, caldrà el compliment de la resta de mesures previstes en el pla sectorial corresponent en cada cas, en especial la superfície mínima per persona i el compliment de la higiene de mans als accessos, així com la resta de mesures de prevenció.