Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RESOLUCIÓ SLT/3533/2021, de 26 de novembre, per la qual se suspèn l'eficàcia de determinats apartats de la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Amb la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 8552, de 26 de novembre, ha entrat en vigor la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta Resolució ha incorporat com a noves mesures l'aplicació del certificat COVID a l'activitat de restauració (només en interiors), a les sales i els gimnasos on es practica activitat física i/o esportiva (només en interiors), i per a les visites a centres residencials de gent gran i de persones amb discapacitat.

Havent-se advertit problemes d'ordre tècnic que afecten greument el procés de generació del certificat COVID que emet el Servei Català de la Salut (certificats de vacunació, de prova diagnòstica i de recuperació) en un context que per l'extensió de l'ús del certificat COVID a noves activitats, socialment molt generalitzades, suposa un increment del nombre de descàrregues documentals, i fins que no es pugui garantir el correcte funcionament del procés d'emissió dels certificats corresponents, escau suspendre l'eficàcia del requisit de l'exigència del certificat COVID per accedir a les noves activitats establertes en la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre.

 

Per tot el que s'ha exposat,

 

Resolem:

 

-1 Suspendre l'eficàcia de determinats apartats de la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya en els termes que s'exposen a continuació:

   a) Únicament, pel que fa a la remissió a l'apartat 8 (Ús del certificat COVID), de l'apartat 9, punt 2, paràgraf tercer; de l'apartat 12, punt 1, paràgraf tercer; de l'apartat 12, punt 2, paràgraf quart; de l'apartat 12, punt 3, lletra f); de l'apartat 12, punt 5, paràgraf primer; de l'apartat 12, punt 6, paràgraf segon, i de l'apartat 13, paràgraf quart.

   b) En la seva totalitat, de l'apartat 12, punt 2, paràgraf tercer; de l'apartat 14, paràgraf primer, i de l'apartat 21.

Aquesta suspensió és efectiva fins que una nova resolució hi posi fi i determini l'aplicabilitat de les mesures afectades.

 

-2 Aquesta Resolució entra en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant els consellers de Salut i d'Interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 26 de novembre de 2021

 

Josep Maria Argimon Pallàs

Conseller de Salut

 

Joan Ignasi Elena i Garcia

Conseller d'Interior