Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RESOLUCIÓ SLT/877/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i en el marc del PROCICAT, ha adoptat diverses mesures executives i normatives de caràcter assistencial, pressupostari, fiscal i de contractació pública per pal·liar els efectes d'aquesta pandèmia i donar respostes a les necessitats sanitàries i socials que ha provocat en funció de la realitat i les previsions de cada moment.

D'acord amb l'article 12.2 del precitat Reial decret 463/2020, de 14 de març, la Generalitat manté la gestió dels serveis sanitaris i, atès l'estat actual de la pandèmia, s'ha considerat necessari posar en marxa un programa de salut pública que garanteixi a tota la població de Catalunya l'accés a mascaretes, amb la finalitat de contribuir a reduir els contagis de la malaltia.

L'article 2 d) de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, estableix com una de les funcions de les oficines de farmàcia la col·laboració en els programes que promogui l'Administració sanitària o la corporació farmacèutica sobre garantia de qualitat de l'assistència farmacèutica, garantia de qualitat de l'atenció sanitària en general, promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia i educació sanitària. Per tant, s'ha considerat que les oficines de farmàcia són els centres sanitaris més adequats per permetre una distribució eficient de mascaretes a tota la població de Catalunya.

Vist l'article tercer de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, pel qual es crea el Servei Català de la Salut amb l'objecte de dur a terme una adequada organització i ordenació del sistema sanitari de Catalunya,

Resolc:

 --1 S'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut, amb el contingut que s'estableix a l'annex d'aquesta Resolució. L'execució d'aquesta campanya s'encarrega al Servei Català de la Salut, el qual ha d'assumir a càrrec del seu pressupost el seu desenvolupament en les condicions previstes.

 

--2 Encomanar, d'acord amb les recomanacions a la ciutadania promogudes des del Departament de Salut en el marc de l'inici progressiu del desconfinament, la distribució de mascaretes a les oficines de farmàcia de Catalunya. Aquest encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant la subscripció d'un conveni entre el Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis Oficials de Farmàcia de Catalunya amb l'objecte de regular-lo.

 

--3 Les mesures previstes en aquesta Resolució tindran efectes des del dia 20 d'abril de 2020 i tenen una durada màxima de tres mesos, sense perjudici que es prorroguin en funció de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de l'evolució de la crisi sanitària.

 

--4 Donar publicitat de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 17 d'abril de 2020

 

Alba Vergés Bosch

Consellera de Salut

  

Annex

 

- Destinataris del programa:

Es podran lliurar mascaretes a tots els ciutadans i les ciutadanes que presentin una targeta d'identificació sanitària (TSI) i, per tant, que tinguin un codi d'identificació personal (CIP) o un codi del Sistema Nacional de Salut (codi SNS), ja siguin de Catalunya o d'altres comunitats autònomes, mutualistes públics o privats, sense cap tipus de restricció. No obstant això, la distribució es pot prioritzar seguint l'ordre que s'indica a continuació i, en tot cas, de conformitat amb les instruccions que determinin a l'efecte els òrgans competents del Servei Català de la Salut:

   1. Les persones vulnerables laboralment actives o persones que presentin símptomes respiratoris, encara que siguin lleus, i els seus contactes més estrets.

   2. Les persones laboralment actives.

   3. Les persones vulnerables que no puguin evitar sortir de casa.

   4. La resta de la població.

 

- Lloc de distribució de les mascaretes:

Es lliuraran a totes les oficines de farmàcia de Catalunya d'acord amb les condicions establertes en el conveni que subscrigui el Servei Català de la Salut amb el Consell de Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya (CCOF), en el marc de la campanya Mascareta Salut.

 

- Nombre de mascaretes a dispensar en cada entrega:

Inicialment s'estableix per a cada ciutadà o ciutadana una única dispensació cada set dies. La periodicitat es podrà modificar mitjançant acords a aquest efecte entre el Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya (CCOF), sempre amb antelació suficient per introduir els ajustaments tecnològics que es requereixin i per comunicar-ho apropiadament a la població destinatària. El nombre màxim de mascaretes que es podran dispensar serà inicialment d'una mascareta per persona i període, i s'anirà ampliant en funció de la disponibilitat d'estoc, amb un topall màxim inicial de dues mascaretes per dispensació, fins a haver distribuït el total de catorze milions de mascaretes de què disposa la campanya. En cas que els destinataris recullin un nombre de mascaretes inferior al topall establert corresponent en cada període, aquest nombre no els resultarà acumulable per als períodes següents.

 

- Tipus de mascaretes:

El model serà el d'una mascareta sanitària de teixit de tres capes.

 

- Cost de les mascaretes per a l'usuari i sistema de facturació:

Durant la vigència de la campanya, la primera mascareta dispensada a ciutadans amb CIP del Servei Català de la Salut (CatSalut) o codi SNS, de Catalunya o d'altres comunitats autònomes, es lliurarà gratuïtament a càrrec del Servei Català de la Salut sense cap aportació del ciutadà o ciutadana. Les oficines de farmàcia hauran de facturar el cost d'aquestes mascaretes al Servei Català de la Salut, d'acord amb el conveni regulador que subscrigui amb el Consell de Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya (CCOF), en el marc de la campanya Mascareta Salut.

Un cop dispensada la primera mascareta, els usuaris del programa podran accedir a successives dispensacions de mascaretes a preu de cost, d'acord amb els criteris establerts en aquest annex (regulació de prioritats i de nombre de mascaretes a lliurar per entrega), pagant 0,60 euros per mascareta (quantitat a la qual s'han d'afegir els impostos que resultin d'aplicació). En cap cas l'import a satisfer pels usuaris del programa pot incloure cap marge comercial per a les oficines de farmàcia o els magatzems de distribució.

Per facilitar l'efectivitat de la campanya, les oficines de farmàcia hauran de registrar la dispensació de les mascaretes a través del portal de la recepta electrònica, tant respecte a les finançades per part de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei Català de la Salut, com la resta a càrrec de l'usuari.

 

- Informació d'ús:

Les mascaretes no duran informació d'ús individual. Les farmàcies han de facilitar informació a la ciutadania en cartells com a suport de la informació farmacèutica corresponent.