Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RESUM DARP I CERTIFICAT AUTORESPONSABLE DESPLAÇAMENTS

RESTRICCIONS PAGESIA I RAMADERIA

Us adjuntem el certificat autoresponsable i un resum de les recomanacions del Departament d’Agricultura per als vostres desplaçaments. Per resoldre dubtes, poseu-vos en contacte amb l’oficina comarcal.

Alhora d’omplir aquest certificat es recomana especificar l’apartat de l’annex del Reial decret llei 10/2020, (publicat ahir per la tarda en Vilaconnect) en el que s’encabeixi l’activitat que s’està exercint. Els apartats relacionat amb aquestes activitats son els següents:

- activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes i alimentació animal, permetent la distribució dels mateixos des de l'origen fins al destí final.(apartat 2)

- activitats imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials.(apartat 5)

- activitats que hagin de prestar els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma, així com d'aquelles que hagin assegurar el manteniment dels mitjans emprats amb aquesta finalitat.(apartat 6).

- activitats que prestin serveis en matèria de gestió de residus i transport i retirada de subproductes.(apartat 18)

   - les dels centres, serveis i establiment d'atenció sanitària a animals.(apartat 10)

A més, haureu d’acompanyar-ho d’algun document acreditatiu de tipus:

- Última Declaració única (DUN) presentada

-Alta a Hisenda per activitat agrària

-Últim rebut de la Seguretat Social Agrària

-En el cas de les explotacions ramaderes, full de dades de l’explotació o còpia de la resolució d’inscripció al registre d’explotacions ramaderes, Es podrà obtenir una còpia a l’aplicació SIR si està donat d’alta com a ramader en format telemàtic; en cas contrari, cal demanar-ho per correu electrònic a l’oficina comarcal.