Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CALENDARI DE COBRANÇA DELS TRIBUTS DE L’OAGRTL - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

DIMARTS 21 ABRIL 2020

La declaració de l’estat d’alarma, a causa de la COVID 19, ha comportat la modificació del calendari de cobrança dels tributs que du a terme l’Organisme Autònom de la Diputació de Lleida, els quals queden fixats tal i com s’estableix tot seguit:

PRIMERA COBRANÇA: Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i taxes que els ajuntaments ja havien posat al cobrament per mitjà de la delegació que tenen efectuada a l’Organisme Autònom de tributs Locals de la Diputació:
- Pels contribuents que hagin optat per la domiciliació dels seus rebuts, la càrrega de les domiciliacions es realitzarà el dia 21 de maig de 2020.
- Pels contribuents que hagin optat per no domiciliar el seu rebut, el termini de pagament en període voluntari finalitza el dia 25 de maig de 2020.

SEGONA COBRANÇA: Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de
característiques especials (IBI urbana i BICES) i les taxes, els fitxers dels padrons de les quals els ajuntaments hagin tramés a l’organisme de Recaptació abans del dia 09 d’abril de 2020.
- Inici de cobrança, en data 15 de juny de 2020.
- Pels contribuents que hagin optat per la domiciliació dels seus rebuts, la càrrega de les domiciliacions es realitzarà en les següents dates:
o Càrrega dels rebuts de taxes en data 01 de juliol de 2020
o Càrrega d’ 1/3 del rebut (IBI i BICES) en data 01 de juliol de 2020.
o Càrrega del 2/3 del rebut (IBI i BICES) en data 03 de setembre de2020.
o Càrrega del 3/3 del rebut (IBI i BICES) en data 04 de novembre de 2020.
- Pels contribuents que hagin optat per no domiciliar el seu rebut, el termini de pagament en període voluntari finalitza el dia 17 d’agost de 2020.

TERCERA COBRANÇA: Inclou l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega (IBI rústega), l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE) i les taxes els fitxers dels padrons de les quals els ajuntaments hagin tramés a l’organisme de Recaptació abans del 15 de juliol de 2020.
- Inici de cobrança, en data 14 d’octubre de 2020

- Pels contribuents que hagin optat per la domiciliació dels seus rebuts, la càrrega de les domiciliacions es realitzarà el dia 04 de novembre de 2020.
- Pels contribuents que hagin optat per no domiciliar el seu rebut, el termini de pagament en període voluntari finalitza el dia 15 de desembre de 2020.